Graft – De Rijp

Blog

Door corona geen Zomerspelen 2020!

Helaas maar begrijpelijk door de corona maatregelen kunnen wij ons Zomerspelen 2020 evenement dit jaar niet uitvoeren. Wij als bestuur begrijpen dat, maar balen daar behoorlijk van. We hadden een heel leuk programma om dit jaar uit te voeren! Maar één lichtpuntje! We hevelen de mooiste onderdelen van het programma over naar 2021 en wel in de week van maandag 16 augustus t/m zaterdag 21 augustus 2021. Al die ondernemers en verenigingen die hadden toegezegd in 2020 een workshop uit te voeren of ons te ondersteunen, heel erg bedankt! Iedereen sterkte en hopelijk tot volgend jaar.

Zomerspelen 2020 in voorbereiding

De Zomerspelen 2020 zijn in voorbereiding, buiten een aantal krakers zoals het koken, filmavonden, Speelparadijs en eindfeest hebben we mede door de inzet van nieuwe bestuursleden de zomerspelen week kunnen aanvullen met een paar speciale activiteiten en wel:

Outdoorpark Alkmaar ‘obstakel run en teambuilding’

Mad Science Show ‘Chemische Knallen’en ‘Make & Take’ Funstation stuiterballen maken

Hengelsportvereniging Viscollege De Hengelaar De Rijp’ basiscursus sportvissen voor kinderen

Naverkoop deelnemersbewijzen

Na een tegenvallende verkoopstart op woensdag is de verkoop op donderdag erg meegevallen. Toch hebben wij nog veel plekken over bij diverse activiteiten en wel bij:

Maandag 27/08 kinderkoken Bij Ernst
Maandag/Dinsdag 27-28/08 filmavonden
Dinsdag 28/08 Muziektheater zangschool de Vrijheid
Donderdag 30/08 graffiti groep 3
Vrijdag 31/08 Paintball/bootcamp 8 t/m 11 jaar
Vrijdag 31/08 Paintball/bootcamp 12 t/m 16 jaar
Zaterdag 01/09 Multifigh clinic bij Sambon Sport
Zaterdag 01/09 Blacklight / Glow in the Darkparty

Aanmelden zomerspelen@quicknet.nl of een pb.
Zijn de kosten een probleem mail ons en we zoeken een discrete oplossing.

Uitleg nieuwe Privacy wetgeving 2018

Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp
Haringbuis 4-A
1483 CT  De Rijp
zomerspelen@quicknet.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Telefoon;
 • Leeftijd;
 • Handtekening

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De uitvoering van de activiteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting AVG voor Verenigingen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Laatst bijgewerkt 25 mei 2018

 

Start Zomerspelen 2018

De voorbereiding van de Zomerspelen 2018 zijn afgerond. Helaas zijn door de ingezette renovatie van de Groene Zwaan de ingeplande filmavonden daar komen te vervallen. Gelukkig konden we bij Het Rijperhuis terecht.  Sonja is nu bezig om de benodigde apparatuur om de films te vertonen vanuit de Groene Zwaan daar opgesteld te krijgen.

Zaterdag 6 Juli van 10.00 tot 14.00 uur. staan  wij in Het Boegbeeld waar u zich kunt aanmelden als vrijwilliger en/of sponsor.

Zomerspelen 2017

De kop is er af, de eerste vergadering hebben we gehad. Het was ons opgevallen dat de volgende activiteiten in 2016 erg goed waren bezocht en door de kinderen zeer positief waren beoordeeld: kinderkoken, filmavonden, speelparadijs en paintball / bootcamp. De graffitiworkshop zakt een beetje weg. Het eindfeest, knutselen, zangworkshop en de multisport  blijven in trek. De Zomerspelen 2017 worden gehouden van Maandag 28 Augustus tot Zaterdag 2 September.  Dit jaar zouden we  weer heel graag  de toppers kinderkoken, filmavonden, speelparadijs en paintball / bootcamp jongere en  oudere jeugd herhalen. Nieuwe ideeën voor dit jaar zoals een theatervoorstelling/interactieve poppenkast met aansluitend een knutselsessie, een natuurkunde/scheikunde voorstelling met proefjes zoals op het Midwinterfeest te zien was en nu op de basisschool wordt gegeven zijn in onderzoek. Of er een zangworkshop komt gaan we nog overleggen. De graffitiworkshop slaan we dit jaar over. Voor verenigingen / sportclubs houden wij altijd ruimte om een clinic / workshop te verzorgen. Mooie gelegenheid om aan nieuwe leden te komen!  Graag met spoed aanmelden.

 

Ons bestuur bestaat dit jaar uit Gonette, Laura, Sanne, Brenda, Dennis en Theo, uit de eerste vergadering is gebleken dat zo’n hele week activiteiten organiseren en begeleiden een te grote belasting is voor de bestuursleden. Werk en kinderen opvoeden neemt veel tijd in beslag en de meeste hebben hiernaast nog vrijwilligers werkzaamheden zoals de IJsclub, Brandweer etc. Het organiseren en begeleiden van één activiteit per bestuurlid is uitvoerbaar, dus wij komen toch nog een aantal bestuursleden / activiteiten coördinators te kort. Wil je ons helpen met organiseren en / of begeleiden van een activiteit, graag! geef je dan op via de mail: zomerspelen@quicknet.nl of bij mij  (Theo Visscher) 0646435196.

Misvatting Paintball jongere jeugd

Er is wat misvattingen over het Paintball jongere jeugd.

Paintball jongere jeugd wordt uitgevoerd met soft verfballen op een lagere druk.Het is totaal ongevaarlijk voor uw kind. Dus geen blauwe plekken etc.
Er zijn voor dit onderdeel nog een aantal deelnemers kaartjes vanavond Donderdag 30 juni te krijgen tussen 18.00 en 19.00 uur in het Rijperhuis.